UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


Складова програма

Възможности на системата за работа с документи
Възможности на системата за работа с калкулационни карти
Възможности на системата за работа с отчети
Възможности за администриране на склада
Възможности на системата за индивидуална настройка на склад

     

Автоматизация на склад с R-Keeper StoreHouse     

Системата за автоматизация на складовия отчет R-Keeper StoreHouse, разработена от фирма "UCS", позволява изцяло да контролирате процеса на управление на производството в ресторантите, кафетата и заведенията за бързо обслужване.

 
     Функции на системата:

   отчет на движение на стоките (приход, разход, изписване, комплектация и др.);
   калкулация на ястия (автоматично изчисляване на себестойност);
  напълно автоматизирано изписване на продукти и полуфабрикати въз основа на реализацията на ястията с използване или без използване на взаимозаменяеми продукти;
   многофункционална инвентаризация, в това число инвентаризация на полуфабрикати;
   въвеждане и съхранение на данни за всички продукти, участващи в производството, мерните им единици, кореспонденти, валути, ДДС, и т.н.;
   обмен на данни със "StoreHouse BackOffice."
     Използването на функцията за автоматично търсене, копиране и авто-замяна максимално ускорява и улеснява процеса на попълването на речниците и документите на системата. 
     Използвания в системата StoreHouse принцип на определяне на себестойността по метода FIFO се осъществява посредством автоматично изчисляване на себестойността в зависимост от наличните документи в системата.


     Възможности на системата за работа с документи:

 1 Системата позволява да създавате и да обработвате следните документи:.
   приходни документи
   разходни документи
   документи за вътрешно преместване
   сравнителни ведомости
   документи за връщане на стока на доставчика
   документи за изписване на бракувани стоки
   комплектации
   фактури
   документи за разход на ястия
 2. В зависимост от статуса на документите (активни / неактивни) - те могат да участват или да не участват в изчисляването на себестойността. Статусът на документа се определя от потребителя и лесно се променя.  
 3. При съхранение на активни документи за всеки продукт се показва остатък след операцията.  
 4. Продуктите в документите могат да бъдат въведени в специални, определени за тях мерни единици.  
 5. Всички документи могат да бъдат копирани в документи от друг тип.  
 6. Данните от ведомостта на остатъците могат да бъдат копирани във всеки документ от друг тип.  
 7. При инвентаризация можете да използвате везни за определяне на остатъка стоки, отчитайки масата тарата (в това число и на алкохолните напитки).
 8. При инвентаризация системата информира за открит излишък или недостиг.
 9. При въвеждането на документи имате възможност да използвате скенер за четене на бар-кодове.
 10. Предлаганите изходни форми на документите са удобни и отговарят на най-високите стандарти на работа.

     Възможности на системата за работа с калкулационни карти:

 1. Възможност за създаване на калкулационни карти на ястия със зададена конкретна дата.
 2. Формиране на калкулационни и технологични карти, в това число:
   попълване на калкулационната карта с произволен норматив на порцията
   автоматично и ръчно изчисляване на изхода в готов вид
   автоматичен разчет на себестойността по избран склад
   неограниченост на влагане на калкулационните карти
   три стадии на обработка на продукта в технологичните карти (тегло бруто, тегло след студена обработка и тегло след топла обработка (тегло на готовия продукт)
   автоматично формиране на актове на преработка
   определяне на група взаимозаменяеми продукти за дадено ястие 
 3. За всеки продукт/ястие е възможен преглед на списъка с калкулационни карти, в които участва дадения продукт/ястие.

     Възможности на системата за работа с отчети:

 1. Системата StoreHouse формира следните видове отчети:
   ведомост на остатъците
   оборотна ведомост на стоките
   движение на стоки
   обороти по документи
   последен приход/разход
   стоков отчет
   разчети с доставчици/получатели
   анализ на доставчици
   движение на стоки в производството
   книга на покупки/продажби
   дневник с операции
   заявка за закупуване на стока 
   актове на реализация
   анализ на реализация
   общ анализ на реализация
   продажби на ястия
   продажби по дни
   продажби по категории
   относителни суми по продажби
   разход на продукти по рецептурни норми 
   списък с ястия
   списък с рецепти
   калкулации по дни
   калкулации по продажби
   списък с калкулации по продажби 
 2. Гъвкавата настройка на условията за сортиране позволяват съставянето на отчети:
   за конкретна дата или за период
   за конкретен склад
   за стокова група или отделен продукт
   за доставчици или получатели
   включително тези продукти, чиито количествени остатъци отговарят на зададеното условие
   включително тези продукти, чиито сумарни остатъци отговарят на зададеното условие 

 3. Отчетите могат да бъдат експортирани в Word, Excel и други Windows-приложения.  
 4. Системата информира потребителя за несъответствия между текущите остатъци в склада и максималните и минималните допустими запаси.

     Възможности за администриране на склада:

     Приложението StoreHouse Administrator, влизащо в състава на системата за складов отчет StoreHouse, позволява администрирането на правата на потребителя, т.е. да разграничавате достъпа, използвайки система с пароли.

     Възможности на системата за индивидуална настройка на склада:

     Системата за автоматизация на склада StoreHouse позволява да осъществявате редица настройки в зависимост от индивидуалните желания на потребителя, като например:
   определяне на начин за номерация на документи и стоки
   затваряне на период (позволява да забраните изменението на данните за даден период)
   водене на протокол (системата пази данните за всички изменения в документите, включително името на потребителя, датата, времето и характера на измененията).

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15