UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


Система за автоматизация и управление на игрални автомати

Game-Keeper е апаратно-програмен комплекс за автоматизация на зали с игрални автомати в детски развлекателни центрове. Основното предимство на системата е използването на магнитни карти вместо жетони за игра. Системата дава възможност и за автоматично управление цената на играта, в зависимост от: частта от денонощието, деня от седмицата, сезона, празничните дни, вида на автомата, лоялността на клиента и други фактори. Друго предимство на Game-Keeper е възможността за изготвяне на подробна статистика съгласно използване на оборудването за игра, извършваните операции на касата, по карти и др

.
Апаратно оборудване:
Апаратното оборудване на системата включва: контролери за игра, касови терминали, информационни терминали и самостоятелни павилиони-банкомати.


Контролери за игра
Контролерът за игра Ethernet е електронен уред, състоящ се от микропроцесор, мрежови интерфейс Ethernet и модул за управление на крайните механизми. Контролерът е предназначен за поддръжка на автоматите за игра от различен тип и може да бъде свързван към турникети, ПОС-принтери, устройства за даване на награди във вид на билети. Контролерът за игра е окомплектован с течно-кристален дисплей или с дисплей със светоизлъчващи диоди, а също така и с четец за магнитни карти и захранващ блок. Контролерите за игра Game-Keeper са изработени на базата на модулна технология и се състоят от основен модул, съдържащ адаптор 802.3i и централен процесор, и сменяем разширителен модул, в който се намират: реле, входове за външни датчици, съединители за свързване на дисплея, четеца и др. Наличието на сменяем модул позволява да се разшири асортимента от устройства, поддържани от системата.
Контролерът се включва директно в локалната мрежа Ethernet. В случай на проблеми при полагане на локалната мрежа се предлага безжично решение на проблема – свързване по Wi-Fi.


Касов терминал
В ролята на каса може да бъде използван всеки POS-терминал с фискален регистратор и специализирана клавиатура под операционната система Windows. Основните функции на касиера са: продажба и активиране на магнитни карти, продажба на пакет с услуги, попълване сметка на клиент с точки от играта, преглед на текущия баланс на картата по искане на клиента, смяна на картата /пренос на сметка/, връщане на картите и деактивирането им. Всички операции на касата изискват регистрация на касиера. Различните касиери могат да имат различни регистрации.


Самостоятелен павилион-банкомат и информационен терминал
Павилионът е специализирано устройство, обединяващо във вандалоустойчив корпус компютър, touch-screen монитор, четец на магнитни карти, банкнотоприемник, диспенсър за карти и фискален принтер. Софтуерната програма на павилиона дава възможност на посетителите да проследяват текущия баланс на своите сметки и всички операции по тях, да попълват сметките си в брой и да извършват покупка на предварително активирани карти с определен номинал. Има възможност също и за използване на информационни павилиони – те са съкратен вариант на павилион без банкнотоприемник, диспенсър за карти, фискален регистратор и, съответно, без функции за попълване на сметка.


Софтуерни програми
Софтуерните програми са два типа: комуникационни и приложни. В ролята на сървър база данни се използва Microsoft SQL Server.


Комуникационен софтуер
Комуникационният софтуер осъществява връзката между мрежата контролери за игра и локалната компютърна мрежа и предава командите и съобщенията от контролерите към SQL Server-а и обратно. Освен това, този тип софтуер включва и telnet-сървър, позволяващ да се извършва отдалечено управление на контролерите.


Приложен софтуер
Приложните софтуерни програми са:
Софтуерна програма за каса /работно място на касиера/
Софтуерна програма за павилион и инфопавилион
Програма за управление на справочници и настройки
Програма за генериране на основни отчети
Програма за генериране на OLAP-отчети
Програмен софтуер за магазин за раздаване на награди
Интерфейс за АПК R-Keeper и UCS-Премиера


Програма за управление на справочници и настройки
Програмата за управление на справочници и настройки дава възможност за попълване и редактиране на списъците с автомати, техните конфигурации, принадлежността им към тарифните категории и зоните за разполагането им, а също и списъка с нивата на картите, времевите периоди и справочниците с тарифни правила, списъка с персонала, персоналните регистрации и др.


Програма за генериране на основни отчети
Програмата за генериране на основни отчети позволява да се генерират отчети въз основа на готови форми, да се редактират съществуващите форми и да се създават нови, на основата на SQL-заявки.


Програма за генериране на OLAP-отчети
Програмата за генериране на OLAP-отчети позволява да се генерират отчети на основата на така наречените хиперкубове, с помощта на които крайният потребител може да генерира своите отчети, анализирайки ситуацията в нужните му разрези. В момента се поддържат три хиперкубове – по места на продажби, по автомати и по карти. Потребителят има възможност сам да избира интересуващите го фактори в интерактивен режим и да следи влиянието им върху едни или други критерии, като: оборот, брой игри, информация по сметка и др., и да получава резултатите във вид на таблица или графика/диаграма. По този начин потребителят може да направи многофакторен анализ.


Програма за магазини за размяна на награди срещу точки
В ролята на магазин за размяна на награди /магазин за играчки/, се използва терминала на касиера R-Keeper с допълнителни функции за попълване сметката с билети и заменянето им с играчки.


Интерфейс за АПК R-Keeper и UCS-Премиера
Важна особеност на системата Game-Keeper е интеграцията й с професионалната система за ресторанти R-Keeper и системата за продажба на билети UCS-Премиера. Посетителите могат да плащат сметките си в кафенетата, баровете, ресторантите и в други подобни места на територията на развлекателния комплекс, като боулинг, билярд, театър и др., с картата за игра, а също така, при необходимост, да попълват баланса на картата на касите R-Keeper. Възможно е също така и използването на картата за игра като бонусна карта или карта за отстъпки в системите R-Keeper и UCS-Премиера. По този начин може да се извършва безкасово плащане на територията на целия развлекателен комплекс, като този вид плащане може да бъде както единствен, така и да бъде използван като допълнителен за плащане с налични пари.


Основни принципи за работа на Game-Keeper
В системата Game-Keeper най-важен е пакетът с услуги. Пакетът с услуги е обект на продажба чрез касата. Той представлява съвкупност от закупени услуги, условия за прилагане на пакета и правила за изчисляване на цената му. Пакетите се сформират от маркетинговия отдел на развлекателния център и се въвеждат в системата предварително. Касиерът само избира един от достъпните пакети в зависимост от желанията на клиента, като при това няма възможност да променя цената му или някои от съставящите го елементи. Описвайки условията за прилагане на пакета, могат да бъдет посочени: необходимо състояние на клиентската сметка /например, изброяване на допустимите или недопустими нива, минимален баланс/; периода от време, в който продажбата на пакета е допустима или недопустима /например, само в работни дни от 10 ч. до 17 ч./; списъка с каси и списъка с касиери, които имат/нямат право да продават съответния пакет. Могат също така да бъдат зададени условията за взаимна съвместимост на пакетите с интервалите на номерата на картите, подходящи/неподходящи за дадения пакет. В случай, че има карти, отличаващи се с условията за прилагане /например, VIP-карти, юбилейни карти и др./, системата автоматично ги разпознава и предлага друг тип пакети, отговарящи на съответните карти.
Закупувайки пакета, клиентът може да получи допълнителен брой точки или услуги по преференциална цена, да промени нивото на сметката си /което означава преминаване към други тарифни и бонусни правила и правила за отстъпки/, а също така преминаване към временно преференциално ниво /например, покупка на един час игра на всички автомати без ограничение/. В описанието на временното ниво е включено правило, съгласно което неговото действие се прекратява. Временното ниво изтича или във фиксираното време, или след изтичане срока на валидност от момента на първото ползване, или при настъпване на други условия. От допълнителните услуги, влизащи в пакета, клиентът получава купони, които автоматично се разпечатват заедно с касовия бон. За външните системи, в които тези услуги се извършват /например, за ресторантската система, ако се отнася до бонусни ястия или напитки/, купоните са средство за заплащане на сметка, а чрез Game-Keeper услугите се предлагат като безплатни игри /тъй като тяхната стойност е включена в пакета/.
Системата Game-Keeper предлага гъвката система за лоялност на клиента. Всяко правило на системата включва събитие, условие и действие. При настъпване на дадено събитие основната част на Game-Keeper преглежда съществуващите правила, проверява условията и извършва действия, съответстващи на правилото. В системата Game-Keeper поощряване лоялността е описано в правилата за начисляване на бонусни точки, които се начисляват в момента на попълване на сметката. Попълването на сметката се явява събитие. Събитие може да бъде не само попълване на основната сметка, но и сметката с купони /издавани от автоматите с награди/, а също и стартиране играта на автомата, извършване на външна услуга с отчисляване от сметката на Game-Keeper, начисляване на бонус или отстъпка по заявка от външна система. Освен това събитието може да бъде предизвикано от настъпване на нов период или от началото на нов час, денонощие, седмица, месец и година. Извършваното по правило действие не е само начисляване на бонусни точки, но и задаване на ново /постоянно или временно/ ниво на сметка. Условията за прилагане правилата за лоялност са много близки до условията за прилагане на пакета.
Към системата Game-Keeper могат да бъдат включени атракциони и различни зони за игри, като: стаи за игри, дискотека, детска работилница, картинги, стая на страха и др. Тъй като игралните центрове използват един и същ сървър за регистриране на магнитни карти, това дава възможност за изграждане на корпоративни вериги игрални клубове с единна система за плащане.

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15