UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


R-KeeperTM V6

Автоматизация на ресторанти - R-Keeper V6

Програмата R-Keeper V6 е резултат от 19-годишния ни опит в областта на пазара за автоматизиране работата на заведенията за хранене.  

R-Keeper V6 дава цялостна и изчерпателна възможност за автоматизиране дейността на заведения и вериги заведения от всякакъв тип и с неограничен брой концепции.

R-Keeper V6 дава възможност за формиране на различни видове отчети за ефикасно управление на ресторанта, възможност за преглед на информация в реално време и от всяка точка на земното кълбо, използвайки Интернет.  

R-Keeper V6 – това е прост и лесен начин за приложение и използване.

R-Keeper V6 – това е високо качество и надеждност.

R-Keeper V6 – това са множество гъвкави настройки и модификации, позволяващи автоматизиране на всички области и конфигурации на ресторантьорския бизнес.

Формирането на гъвкави отчети с използване на OLAP-технологиите (Online Analytical Processing) в системата R-Keeper V6 дава възможност за анализ на всички данни, които Ви интересуват.

Вградената система за тарификация /при управление на билярд/, осигурява автоматично изчисляване стойността на играта въз основа на действащите тарифи, а също така и автоматично управление и контрол на светлината над масите. Масата в системата може да бъде отворена без временни ограничения, или с ограничение на база време за игра   или  сума.

Високата функционалност на R-Keeper V6 позволява да се извършва авторизация на кредитни карти непосредствено на касовия терминал, което осигурява по-бързото извършване на платежните операции и минимизира работата на касиера.   

Използването на системата R-Keeper V6 дава възможност за издаване на клиентите на поименни магнитни карти /Персонална Дисконтна Система/. Персоналната карта може да изпълнява функциите на бонусна карта, платежна карта и карта за отстъпки. Отстъпката на картата, от своя страна, може да бъде фиксирана, или да се увеличава в зависимост от сумата, изразходвана от клиента; може да действа денонощно или по зададено разписание. Съществува възможност за дадена платежна карта да бъде определена отстъпка, която клиентът ще получи при заплащане на сметката. Има възможност и за внасяне на средства в картата, от които автоматично ще се правят отчисления при плащане на сметки. Освен това за конкретни клиенти може да бъде определена и сума за кредит. На платежната карта е възможно да бъде начислен бонус при плащане на сметка с определена валута. С помощта на технологията Персонална Дисконтна Система може да бъде извършен и фейс контрол на входа на ресторанта.

Системата R-Keeper V6 може да бъде инсталирана на мобилни терминали  (Pocket PC), което позволява да се подобри и ускори обслужването на клиентите. При работа с мобилен терминал общата схема на автоматизация остава непроменена, но сервитьорът оформя поръчката, маркира ястията и напитките, намирайки се в непосредствена близост до клиента. На този тип терминали е инсталиран приложен софтуер „Мобилен сервитьор R-Keeper”, позволяващ напълно да се реализират всички възможности, предвидени от стационарния POS-ТЕРМИНАЛ. Удобният интерфейс дава възможност на сервитьора бързо и лесно да вкарва информация за поръчаните ястия и напитки. След оформяне и запазване на поръчката, информацията постъпва по WI-FI във всички подразделения на ресторанта /кухня, бар, каса/. Буквално след няколко секунди сервитьорът вече е готов да обслужи следващия клиент.

Използването на технологията за предаване на съобщения чрез пейджъри позволява да се усъвършенства взаимодействието между различните подразделения в ресторанта, като се съкрати времето за общуване между сътрудниците в залата и кухнята и се повиши бързината и качеството на обслужване на клиентите.  

 • Сервитьорът получава съобщения за приготвянето на ястията /или други съобщения/ на своя пейджър или на екрана за показване на повикванията.

 • Мениджърът има възможност, без да влиза в залата, да изпрати съобщение на сервитьора от своя мениджърски компютър в офиса.

 • Използването на устройствата за повикване, поставени на масите, позволява на клиентите бързо и лесно да извикват сервитьора, без да им се налага да привличат вниманието му към своята маса.

 • Използването на специален екран за показване на повикванията позволява на сервитьора да получава детайлизирани съобщения.

Тази технология е изключително подходяща при големи разстояния между залата, кухнята, бара и офиса, или при такова разположение  на залата, при което няма визуален контрол на всички маси. Технологията е много удачна и при наличието на няколко зали, при използване в интериора на залата на различни прегради, ниши и др.

Системата „Контрол на поръчките” дава възможност на сервитьора да дава информация относно началото на оформяне на поръчката, броя на поръчките, продължителността на приготвянето им. При надвишаване на определеното за приготвяне време, системата сигнализира за това, като маркира времевите стойности в друг цвят. За да повикате сервитьора по пейджъра, достатъчно е да сканирате съответния баркод на сервиз-сметката. Този начин може да бъде алтернатива на повикване на сервитьора със специално устройство. Предимства: скенерът заема по-малко място в кухнята, съкращава се времето, необходимо на готвача да изпрати повикването. С помощта на тази технология може да се получи достоверна информация за времето, изразходвано за приготвяне на ястието, и бързината на обслужване на клиента, което позволява да се вземат мерки с цел подобряване качеството на обслужване в ресторанта.

Технологията „Карта на входа” може да бъде използвана в нощните клубове с голям брой барове, където по принцип няма разплащане в брой на бара и крайното плащане се извършва на касите, инсталирани на изхода. Идеята на тази технология се състои в следното: всеки клиент на входа на клуба получава персонална магнитна карта; картата може да бъде кредитна, с определен паричен лимит или дебитна, в която клиентът може да внесе определена парична сума при влизане в клуба. Оформянето на всички поръчки на клиента в системата се извършва само след регистрация на магнитната му карта. Сумата на поръчките не може да надхвърля определения лимит. При достигане на лимита или при излизане от клуба е необходимо да се направи окончателно изчисление на касата, където се извършва приемането на паричната сума от клиента и окончателно се оформя сметката. Сметката, предоставена на клиента, съдържа всички услуги, получени в клуба.

Системата HeadOffice е предназначена за централизиран контрол и управление на верига заведения /като заведенията могат да бъдат обединени от единна концепция за управление и организация на дейността си, а могат и да не бъдат/. Основното предимството на системата HeadOffice се състои в това, че формирането на базата данни се извършва на едно място; събирането и анализът на данните дава възможност да се изберат правилните стратегически решения за развитието на компанията като цяло, и на отделните й елементи, в частност.

Технологията „Контрол на разливане на напитки” позволява да се анализират и сравняват количеството напитка /например, бира/, продадено през касата, и количеството, разлято от апарата, а също така и несъответствията между тях. Информацията за разход на напитки е отразена в отчетите на приложението „UCS Отчет напитки” към система R-Keeper. Данните в отчета се обновяват в режим „on-line”.

При използване на технологията „Разливане по масите” клиентът има възможност самостоятелно да управлява разливането на напитките направо на масата. Количеството разлята напитка се отчита с помощта на разходомер, управляван от контролер, който има интерфейс с касовата система R-Keeper. Количеството напитка автоматично попада в сметката на клиента и по установената от R-Keeper  цена се изчислява сумата за тази напитка.

За оптимизиране връзката между залата и останалите подразделения се използат системите VDU (Video Display Unit) и KDS (Kitchen Display System). Това са монитори, на които се показват оформените поръчки. Системите VDU и KDS могат напълно да заместят сервиз-печата или да се използват съвместно с него. Информацията, показана на монитора, е лесно достъпна на повечето от служителите; след въвеждане на поръчката на терминала, тя автоматично се показва на екраните.

Системата R-Keeper V6 има конфигурация и за автоматизация на Аквапарковете, което включва:

 • контрол и управление на достъпа до територията чрез турникети  

 • обезпечение на временна тарификация на престоя

 • управление на тарифи

 • управление на безналични плащания чрез персонални идентификатори –   водоустойчиви гривни с вградени чипове

 • контрол на баланса на клиента

 • контрол на количествените и финансови показатели на работата на Аквапарка в реално време

 • резервация за посещение в Аквапарка /на касата и по телефона/

Технологията Self Service дава нова възможност за обслужване на клиентите в заведенията без използване на сервитьори. За реализиране на тази технология на всяка маса в ресторанта е инсталиран сензорен терминал със софтуер, чиято основна особеност е информативен интерфейс, пригоден за използване и от неподготвени клиенти без опит. След въвеждане на поръчката клиентът има възможност да разгледа снимка на поръчаното ястие и цената му. Също така може да се запознае със състава и технологията на приготвяне на ястието, както и с неговата калоричност. След оформяне на поръчката клиентът я изпраща за приготвяне. Във всеки един момент клиентът може да повика сервитьора - за тази цел е достатъчно да натисне бутона на екрана „Повикай сервитьор” и съобщението ще се разпечата на принтера или, при наличие на пейджъри, повикването ще постъпи на пейджъра на сервитьора.

С цел засилване контрола на касовите операции, в системата R-Keeper е създаден модула  «Видеонаблюдение», който позволява да се контролира работата на касиерите /барманите/ чрез видеорегистриране действията на персонала на касата.

За анализ на действията на персонала е възможен и преглед на боновете и всички протоколирани операции от съответния видеоклип. Системата позволява неограничен брой Интернет-камери, което дава възможност за конфигуриране на системата за видеонаблюдение при максимален обем и минимални разходи.

Изтегли брошура - Добре дошли в RKeeper7
изтегли брошура

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15