UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


R-KeeperTM V7

Системата R-Keeper отдавна се e утвърдила на пазара на ресторантьорския бизнес като най-удобен и надежден програмен продукт за автоматизиране дейността в тази сфера.

Принципно новата версия на системата R-Keeper V7 е създадена на основата на многогодишен опит, при използване на предишните версии, и притежава гъвкавост, универсалност, безопасност и опции за разширяване на възможностите си.

R-Keeper V7 е предназначена за заведения за хранене  - от малки кафенета с един касов терминал до големи ресторанти с няколко зали.

R-Keeper V7 идеално подхожда и за развлекателни центрове с пълен цикъл на обслужване на посетителите. В такива заведения на обслужването на една компания от посетители с различни видове стоки и услуги съответства понятието визита. Визитата може да включва няколко поръчки на групата посетители. Плащането може да се извършва за всяка поръчка поотделно или за визитата като цяло. По желание на посетителите може да се направи общо изчисление или изчисление по отделна сметка за всеки посетител.

Основни цели при проектиране на новата версия

 • Разширяемост – лесно добавяне на нови възможности и разширяване на функциите

 • Универсалност–за различните справочници се използват многофункционални редактори; при различните екранни форми на терминала на сервитьора се използват мощни компоненти

 • Гъвкавост – потребителят може сам да настрои както външния вид /екранни и печатни форми/, така и поведението на терминала на сервитьора и мениджърската програма

 • Безопасност – възможност за зашифроване при предаване на данни по мрежата, собствен формат на съхранение, проверка на пълномощията на сървъра, водене на журнал за извършваните операции

Технически параметри

 • Всички програмни модули работят в 32-разряден режим (в т.ч. под DOS)

 • Терминалите работят както под DOS, така и под Windows варианти

 • Автоматично обновяване на драйвърите и основната програма на терминалите

 • За запазване на данните се използват формат UDB и Microsoft SQL сървър

 • Всички справочници се синхронизират автоматично. За някои от справочниците, например свързаните с данъци,  съществува отложена синхронизация

 • Продължаване работата на терминала на сервитьора и при прекъсване и възстановяване на връзката

 • Базата данни на справочниците и базата с натрупване се управляват от сървър със справочници, който не е задължителен при работа на терминала на сервитьора

 • Към всеки сървър със справочници могат да бъдат свързани няколко мениджърски терминала

 • Инсталиран е преводач Object Pascal

 • Поддръжка на мрежови протоколи NetBIOS, IPX/SPX, TCP/IP

 • Възможност за създаване на собствени MCR-алгоритми и проверка на тяхната работа в отделен прозорец на справочника

Функционални особености

Общи :

 • Всички наименования на търговските обекти са на два езика

 • Приоритетен модел на настройка при използване на стокови групи, детайлизация на отстъпките, категориите поръчки, параметрите на системата, селекторите, разположенията на клавиатурите, схемите за печат и схемите за сервиз-печат  

 • Настройка на периодите за работа с използване на приоритети

 • Стокови групи – набор от достъпни търговски обекти от различен тип. При създаване на стоковите групи е възможно използване на механизъм за наследяване  

 • При по-голяма част от търговските обекти е възможно да се зададе дата и час на начало на използване и съответно дата и час на приключване

 • Възможност за отчитане на работното време

Меню

 • Потребителско класифициране на ястията – всяко ястие влиза в определена категория от класификацията

 • Ястието се задава по реда на сервиране. Поръчката може да бъде разбита по реда на сервиране на пакети, всеки от които се характеризира със собствено време на сервиране, печат и напомняне

 • Неограничено количество типове цени

 • Цената може да бъде зададена на терминала

 • Формули или многофункционални скриптове за изчисление на цени, изчисление на базови суми на модификаторите, възнаграждения за консумация и бонуси

Модификатори

 • Схеми за модификатори – към всяко ястие се обвързва не една група, а фиксиран набор група модификатори с ограничения както отгоре, така и отдолу

 • Сервитьорът може да въвежда наименование на модификатора – това наименование при печат може да замества наименованието на ястието

 • Модификаторите могат да имат цена /в това число и отрицателна/

Отстъпки / Надценки

 • Процентни и сумарни отстъпки с възможност за въвеждане на процент/сума на касата  

 • Отстъпка за поръчка, места за настаняване и конкретни ястия

 • Детайлизиране на отстъпка – процент или сума – в зависимост от типа клиенти, поръчаното количество, сумата, категорията ястие

 • Структурата на отстъпките определя правилата за взаимодействие на отстъпките

 • Приоритетна настройка за използване на отстъпки - разрешено, забранено, автоматично

 • Неразпределените надценки вместо специални ястия могат да се добавят по същите правила, както и разпределените отстъпки/надценки

Валути

 • Обединени понятия „валута” и „параграф разходи”

 • Потребителят сам създава групи валути от всяко ниво

 • Отделен справочник на класите ставки на валути

 • Забрана за използване на валута за конкретни типове и категории поръчки

 • Забрана за плащане на категории ястия от всяка класификация

 • Възможност за избор на правило за закръгляне

 • Набор номинали – изчисляване на ресто с едно натискане на бутон

Маси и зали

 • Потребителят въвежда информация за масите, класифицира ги и ги подрежда в залата  

 • Потребителят създава план на залата с помощта на удобен интерфейс

 • Масите се използват при правилата за използване на стоковите групи, категориите поръчки, схемите за сервиз-печат

 • Позиции за обслужване - набори маси и зали. Сервитьорът се регистрира за работа за конкретни позиции на обслужване

Персонал

 • Потребителят сам създава ролите, които ще изпълнява, като всяка от тях може да бъде обвързана със: 118 системни правомощия; 67 привилегии за работа в мениджърските приложения; до 255 правомощия за работа с обекти; до 255 правомощия за работа с отчети  

 • Правомощия за работа с обекти и отчети се създават от потребителя и се обвързват към конкретни обекти

 • Езикът, на който работи терминалът, се обвързва към служителя

Данъци

 • До 8 едновременно действащи данъци

 • Различни начини на задание, изчисление и закръгляване на данъци

 • Данъкът може да се изчислява като включен в цената или като добавен

 • Данъците могат да се изчисляват както за всяко ястие отделно, така и общо

 • Данъците се обвързват към ястията посредством данъчни групи

 • Към валутите се обвързват данъчни облекчения

Визити

 • Визитата включва пълния цикъл на обслужване на група посетители от входа на заведението до изхода. Основните показатели за визитата са типът гости и техният брой. Към типа гости са обвързани шаблони за обозначаване на посетителите

 • Типът гости се използва в настройките на отстъпките, правилата за използване на стоковите групи, категориите поръчки, схемите за сервиз-печат

 • Визитата съдържа поръчки, а поръчката, от своя страна, пакети

 • Поръчката може да бъде платена с няколко сметки /в зависимост от заетите места/

 • С една поръчка могат да работят /без допълнителни права/ няколко сервитьора

С помощта на специални екранни форми се реализира автоматизацията на функциите на хостеса/организатора/ в ресторанта, хотела:

 • Създаване на визита

 • Създаване на поръчка без редактиране - назначават се: маса, гл.сервитьор, категория поръчка/

 • Регистрация на освобождаване на маса независимо от заплащането

Настройка на интерфейса на терминала

 • Потребителят може да създава екранни форми, форми за селектиране, формати за показване реда на сметката, формати за създаване на бутони за избор на поръчка, визита, сметка

 • Потребителят може да настройва поведението на селекторите - обвързва ги с операции, вмъквайки препратки към  други селектори   

 • Потребителят може да настройва използването на форми, групи селектори, разположение на клавиатури в зависимост от терминала, периода, типа гости, потребителя, стокова група, използвания език /основен или алтернативен/

 • Извеждане в макетен вид на дисплея на потребителя с възможност за преглед  

Работен терминал

 • Последователно въвеждане на цифра-обект, което спестява едно натискане на бутон

 • Водене на сметка в зависимост от заетите места. Възможно е и мнемонично обозначение на посетителите

 • Пакетът /наборът ястия/ има време за печат, време за напомняне, време за сервиране

 • Пренос на ястия между поръчките, местата, пакетите

 • Възможност за цялостно настройване на отчети на касата

 • На една работна каса могат да бъдат инсталирани за използване няколко касови чекмеджета

 • Наборът драйвъри и параметрите на драйвърите се настройват на мениджърския терминал

 • Потребителят настройва разпознаването на магнитни карти и подобни устройства за въвеждане

 • Създаване на резервно копие на работната база на касовия сървър посредством зададено количество транзакции

Редактиране на справочници

 • Мощен универсален интерфейс за редактиране на справочници

 • Възможност за групови промени на свойствата на обектите

 • Възможност за преглед на обектите чрез бутоните на селекторите

 • Журнал за промените на справочниците /вкл. промените на свойствата/, който може да бъде настройван

 • Възможност /за дилърите/ за настройване списъка със свойства на обектите, за редактиране наименованията на свойствата и коментарите към тях  

 • Всички настройки /вкл. режимите и размерите на прозорците, разположението на полетата/ се запазват за всеки потребител

Взаимодействие с други системи

 • Взаимодействие с ПДС

 • Взаимодействие със ситемата TimeKeeper

 • Взаимодействие със системата StoreHouse V4: импорт на себестойност, ON LINE остатъци

 • Взаимодействие със системата SHELTER

Отчети

 • Система за отчети на база OLAP технологии. Потребителят може сам да конфигурира хиперкубове, като използва една от 13-те схеми

 • Потребителят задава периодичност на обновяване на кубовете

 • При печат на отчетите се използва FastReport

 • За всеки отделен куб може да се създаде и запази за по-нататъшно ползване каквото и да е количество отчети и макети за печат

 • По време на изчисление на поръчката се извършва обвързване на плащането с ястията и неразпределяемите надценки по FIFO. По тази причина отчетът по продажбите съдържа точна информация за ястията, плащанията, боновете

 • Редактор на логическите дати на общите смени

Изтегли брошура - RKeeper7
изтегли брошура

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15